Tech, Media & Communications

Betaaltermijn grote onderneming aan mkb: van 60 naar 30 dagen

Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen rekeningen van het midden- en kleinbedrijf verplicht binnen 30 dagen betalen.

Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen (dat wil zeggen: ondernemingen met  een balanstotaal van meer dan EUR 20 miljoen, een netto-omzet van meer dan EUR 40 miljoen en/of 250 of meer werknemers) rekeningen van het midden- en kleinbedrijf (alle bedrijven die geen 'grote onderneming' zijn; hierna het 'mkb' genoemd) verplicht binnen 30 dagen betalen. De oude betaaltermijn van 60 dagen wordt daarmee gehalveerd. Dit heeft voor veel grote ondernemingen impact op de bedrijfsvoering. In deze blog vertellen we je graag meer.

Wat is het doel van de aangescherpte regels?

De nieuwe betaaltermijn geldt alleen in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen als schuldenaar en mkb'ers als schuldeiser (net als de huidige regels omtrent de 60-dagen termijn). De wetgever beoogt hiermee meer bescherming te bieden aan mkb'ers, waaronder ook zzp'ers worden verstaan. De langere betaaltermijn van 60 dagen blijkt in de praktijk namelijk vaak tot moeilijkheden te leiden voor  mkb'ers. Uit onderzoek van incassobureau Intrum uit 2020 blijkt bijvoorbeeld dat het mkb te maken krijgt met verlies van inkomen, liquiditeitskrapte en bijkomende rentelasten als gevolg van de latere betalingen. Mkb'ers beschikken in de regel over kleinere reserves en zijn daarmee afhankelijk van een voortdurende cashflow. 

Wat te doen na 1 juli 2022? 

Vanaf 1 juli 2022 dient de verkorte betaaltermijn van 30 dagen te worden opgenomen in alle overeenkomsten die op of na die datum worden gesloten. Spreken partijen na 1 juli 2022 een termijn af die langer is dan 30 dagen, dan is die bepaling nietig en geldt (alsnog) de wettelijke termijn. 

Overeenkomsten gesloten vóór 1 juli 2022?

Bestaande overeenkomsten dienen binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet – dus uiterlijk op  1 juli 2023 – te zijn aangepast aan de nieuwe regel. Als dit niet (of niet tijdig) gebeurd, dan geldt automatisch (van rechtswege) de 30-dagen termijn.

Wat gebeurt er als grote ondernemingen zich niet aan de nieuwe wettelijke termijn houden?

Als een groot bedrijf na het verstrijken van de termijn een ingediende factuur betaalt, is er handelsrente (8%) verschuldigd over de periode waarmee de termijn is overschreden. Het recht op handelsrente ontstaat automatisch na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen en kan binnen vijf jaar worden afgedwongen. Ook eventuele incassokosten kunnen op de wanbetaler worden verhaald. Indien het betalen van de handelsrente uitblijft, kan de mkb'er een procedure bij de civiele rechter starten om alsnog betaald te krijgen. 
Als een mkb'er niet tijdig wordt betaald door een grote onderneming, dan kan dit anoniem gemeld worden bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM verzamelt en registreert tot 25 januari 2023 alle meldingen om in kaart te brengen hoe vaak grote ondernemingen de betaaltermijnen overschrijden. Daarna zal de uitkomst hiervan geëvalueerd worden om te bepalen of er overheidstoezicht wordt ingesteld. Op dit moment onderneemt de ACM op basis van die registraties geen directe acties.

Wat zijn de gevolgen voor grensoverschrijdende handel?

De nieuwe wet geldt ook voor buitenlandse ondernemers als zij handel drijven in Nederland. Indien buitenlandse grote ondernemingen die in Nederland handel drijven een langere betaaltermijn dan 30 dagen zouden willen hanteren, dan zouden zij dit dus kunnen bewerkstelligen door een ander recht (zoals het recht van het land waar de onderneming is gevestigd) op de overeenkomst van toepassing te verklaren. De mkb'er waarmee de overeenkomst wordt gesloten, moet daar dan natuurlijk wel mee instemmen. 

Gerelateerde berichten

11 oktober 2022
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bij Osborne Clarke zijn we ons bewust van de rol en impact die wij (kunnen) hebben op mens, maatschappij en milieu. Naast onze dagelijkse juridische praktijk, waarin we mensen en bedrijven helpen om problemen op te lossen en voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, zijn we betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vormt een integraal onderdeel vormt van ons kantoor en van ons beleid. Zo kijken we continu of én hoe we onze maatschappelijk impact en inzet kunnen vergroten en verbeteren.
6 juni 2023
Limburgs Mooiste
Afgelopen weekend heeft ons kantoor deelgenomen aan de wielertocht Limburgs Mooiste.