Tech, Media & Communications

Betaaltermijn grote onderneming aan mkb: van 60 naar 30 dagen

Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen (dat wil zeggen: ondernemingen met  een balanstotaal van meer dan EUR 20 miljoen, een netto-omzet van meer dan EUR 40 miljoen en/of 250 of meer werknemers) rekeningen van het midden- en kleinbedrijf (alle bedrijven die geen 'grote onderneming' zijn; hierna het 'mkb' genoemd) verplicht binnen 30 dagen betalen. De oude betaaltermijn van 60 dagen wordt daarmee gehalveerd. Dit heeft voor veel grote ondernemingen impact op de bedrijfsvoering. In deze blog vertellen we je graag meer.

Wat is het doel van de aangescherpte regels?

De nieuwe betaaltermijn geldt alleen in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen als schuldenaar en mkb'ers als schuldeiser (net als de huidige regels omtrent de 60-dagen termijn). De wetgever beoogt hiermee meer bescherming te bieden aan mkb'ers, waaronder ook zzp'ers worden verstaan. De langere betaaltermijn van 60 dagen blijkt in de praktijk namelijk vaak tot moeilijkheden te leiden voor  mkb'ers. Uit onderzoek van incassobureau Intrum uit 2020 blijkt bijvoorbeeld dat het mkb te maken krijgt met verlies van inkomen, liquiditeitskrapte en bijkomende rentelasten als gevolg van de latere betalingen. Mkb'ers beschikken in de regel over kleinere reserves en zijn daarmee afhankelijk van een voortdurende cashflow. 

Wat te doen na 1 juli 2022? 

Vanaf 1 juli 2022 dient de verkorte betaaltermijn van 30 dagen te worden opgenomen in alle overeenkomsten die op of na die datum worden gesloten. Spreken partijen na 1 juli 2022 een termijn af die langer is dan 30 dagen, dan is die bepaling nietig en geldt (alsnog) de wettelijke termijn. 

Overeenkomsten gesloten vóór 1 juli 2022?

Bestaande overeenkomsten dienen binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet – dus uiterlijk op  1 juli 2023 – te zijn aangepast aan de nieuwe regel. Als dit niet (of niet tijdig) gebeurd, dan geldt automatisch (van rechtswege) de 30-dagen termijn.

Wat gebeurt er als grote ondernemingen zich niet aan de nieuwe wettelijke termijn houden?

Als een groot bedrijf na het verstrijken van de termijn een ingediende factuur betaalt, is er handelsrente (8%) verschuldigd over de periode waarmee de termijn is overschreden. Het recht op handelsrente ontstaat automatisch na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen en kan binnen vijf jaar worden afgedwongen. Ook eventuele incassokosten kunnen op de wanbetaler worden verhaald. Indien het betalen van de handelsrente uitblijft, kan de mkb'er een procedure bij de civiele rechter starten om alsnog betaald te krijgen. 
Als een mkb'er niet tijdig wordt betaald door een grote onderneming, dan kan dit anoniem gemeld worden bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM verzamelt en registreert tot 25 januari 2023 alle meldingen om in kaart te brengen hoe vaak grote ondernemingen de betaaltermijnen overschrijden. Daarna zal de uitkomst hiervan geëvalueerd worden om te bepalen of er overheidstoezicht wordt ingesteld. Op dit moment onderneemt de ACM op basis van die registraties geen directe acties.

Wat zijn de gevolgen voor grensoverschrijdende handel?

De nieuwe wet geldt ook voor buitenlandse ondernemers als zij handel drijven in Nederland. Indien buitenlandse grote ondernemingen die in Nederland handel drijven een langere betaaltermijn dan 30 dagen zouden willen hanteren, dan zouden zij dit dus kunnen bewerkstelligen door een ander recht (zoals het recht van het land waar de onderneming is gevestigd) op de overeenkomst van toepassing te verklaren. De mkb'er waarmee de overeenkomst wordt gesloten, moet daar dan natuurlijk wel mee instemmen. 

Gerelateerde berichten

3 oktober 2022
Electronic signatures, not as perfect as it seems?
Using apps instead of pens & printers for signing contracts offers many advantages. Platforms such as Docusign/Adobe Sign makes signing contracts as easy as reading and sending e-mails on your phone. It saves trees, saves time compiling documents and, hopefully, chasing people for signatures. It can furthermore add security encryption to the document protecting its authenticity. Dutch (lower) case law however shows that improper use of electronic signatures can have adverse consequences. This article gives you an insight on the potential risks when using electronic signatures.
28 maart 2022
Dutch consumer watchdog clamps down on ‘influencers’ buying fake likes and followers
Enforcement activity highlights the need to vet influencers before the roll-out of marketing campaigns
26 april 2022
New legislation on reclaiming training costs and 'ancillary activities' clauses: are your em
Employers will need to check their employment agreements as EU Directive containing various employment law obligations is to be implemented